Ndihmë

Informacioni i plotë i informacionit mbi përdoruesit e portali "Financa të hapura" mund të tërhiqet në:

- Udhëzime për përdorimin e portalit "Financa të hapura"

- Udhëzimet për hapjen e një dokumenti CSV

Pyetjet dhe mesazhet në lidhje me funksionimin teknik të portalit të "Financa të Hapura" mund të dërgohen me email open@finance.gov.mk

Shihni listën me pyetje të bëra shpesh.

Për informacion shtesë në lidhje me transaksionet individuale dhe ekzekutimin e buxhetit, ju lutemi kontaktoni përdoruesin e buxhetit të cilit i përkasin këto të dhëna. Të dhënat e transaksionit të publikuara në këtë faqe në internet janë i vetmi informacion i disponueshëm për Thesarin brenda Ministrisë së Financave.