Помош

Сите потребни информации за начинот на користење на порталот „Отворени финансии“ можете да ги најдете во:

- Упатство за користење на порталот „Отворени финансии“

- Упатство за отворање на csv-документ

Прашања и пораки поврзани со техничко функционирање на порталот „Отворени финансии“ може да испратите на мејл open@finance.gov.mk

Погледнете ја листата со најчесто поставувани прашања.

За дополнителни информации поврзани со поединечни трансакции и извршување на буџетот, обратете се до буџетскиот корисник на којшто тие податоци се однесуваат. Податоци за трансакциите кои се објавени на оваа веб страна се единствени информации со кои располага Трезорот во рамки на Министерството за финансии.